2D2 7 1 3c107 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:06

x, y , z Câu 10 [2D2-7.1-3] (THPT TRUNG- THANH HÓA-LẦN 1) Cho ba số thực dương theo thứ tự lập thành log a x, log a y, log a z a ( a ≠ 1) cấp số nhân, đồng thời với số thực dương 1959 x 2019 y 60 z P= + + y z x số cộng Tính giá trị biểu thức 2019 A B 60 C 2019 Lời giải Đáp án B x, y , z > z = qy = q x CSN Vì theo thứ tự lập thành nên log a x, log a y, log a z theo thứ tự lập thành cấp D 4038 log a y = log a x + log a z Vì theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên ⇔ log a y = log a x + 3log a z ⇔ log a ( qx ) = log a x + 3log a ( q x ) ⇔ log a ( q x ) = log a ( xq x ) ⇔ q x = q x ⇒ q = ⇒ x = y = z ⇒ P = 1959 + 2019 + 60 = 4038
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 7 1 3c107 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D2 7 1 3c107 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay