2D2 6 8 3c08 DE SO 8 gắn ID yen hoang

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:05

1 + log5 ( x + 1) ≥ log ( mx + x + m ) ( 1) Câu [2D2-6.8-3] (THPT CHUYÊN_LAM_SƠN) Cho bất phương trình ( 1) m x Tìm tất giá trị để nghiệm với số thực A 2≤m≤3 B 2 m >  π  mx + x + m > , ∀x ∈ ¡ ⇒  ⇔   m > ⇒ m > ( *) 2  ∆′ = − m <   m < −2  Điều kiện: ( 1) ⇔ log5 5 x +  ≥ log5 mx + x + m ⇔ x + ≥ mx + x + m Khi m < m − <  ⇔ ( m − ) x + x + m − ≤ 0, ∀x ∈ ¡ ⇔  ⇔ m ≥ ⇒ m ≤ m ≤ ∆′ = − ( m − ) ≤  ( ( *) ⇒ < m ≤ ) ( ) ( ) Kết hợp với điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 8 3c08 DE SO 8 gắn ID yen hoang , 2D2 6 8 3c08 DE SO 8 gắn ID yen hoang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay