2D2 6 7 3c29 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:04

Câu 29 [2D2-6.7-3] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Biết phương trình log x  m log x   có nghiệm nhỏ Hỏi m thuộc đoạn đây? � 5� � � ; 2� 4;  � � �  2;0  3;5 � 2� A � B C D � Lời giải Đáp án B t  log x;0  x  � t  Điều kiện: x  0, đặt PT � t  mt    1 PT ban đầu có nghiệm nhỏ �  m   � m  2 � m0 � Suy �  1 có nghiệm nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 7 3c29 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D2 6 7 3c29 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay