2D2 6 5 3c34 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 34 [2D2-6.5-3] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Số nghiệm nguyên bất log x  log x �1  log x.log x phương trình A B C D vô số Lời giải Đáp án B x �� �� log x 1  log  � x 1 �  x   x 3 x 3 ĐK: Phương trình có nghiệm ngun x  2; x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 5 3c34 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D2 6 5 3c34 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay