2D2 6 3 3c19 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 19 [2D2-6.3-3] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) log  x    log  14  x   S   5 S   2 S   3 A B C Lời giải Tập nghiệm D S   4 phương Đáp án A �x   4  x  14 � � 4  x  14 � PT � � 14  x  �� �� � x  � S   5 x  14  x  81 x      � � � log �  x    14  x  � � � � trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 3c19 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D2 6 3 3c19 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay