2D2 6 3 2c21 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 21 [2D2-6.3-2] (THPT log 2 x + log x − = ( 8t + 2t − = ) A CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU-2018-LẦN 2) Cho phương t = log x Khi đặt 4t + t = B , phương trình cho trở thành phương trình đây? 4t + t − = 8t + 2t − = C D Lời giải Đáp án D x>0 ĐK: 3 log 2 x + log x − = ⇔ ( log x ) + log x + log 2 − = ⇔ log x + log x + − = ( ) ⇔ 8log 22 x + log x − = t = log x Đặt trình , phương trình trở thành: 8t + 2t − =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 2c21 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy , 2D2 6 3 2c21 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay