2D2 6 2 3c26 DE SO 5 nguyenthiphuong

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

Câu 26 [2D2-6.2-3] Tìm m để phương trình 3log 27  x  x  2m  4m   log x  mx  2m  x ,x có hai nghiệm cho 1  m �0 � � � m A � B x  x22  1 �m  � � � m � 1  m  � � � m C � Lời giải Đáp án C 3log 27  x  x  2m  4m   log x  mx  2m  Ta có: � log  x  x  2m  4m   log  x  mx  2m  �x  mx  2m  �� 2 2 �2 x  x  2m  4m  x  mx  2m �x  mx  2m  2 �x  mx  2m  � � � �2 � �� x1  m �x   m  1 x  2m  2m  �� x2   m �� 2 x ,x Phương trình cho có hai nghiệm thỏa mãn x1  x2  �  2m   m.2m  2m2  � 4m  � � � ��   m   m   m   2m  � �2m  m   � � 2 5m  2m  2m     m    � � � � �m �0 1  m  � � � � � �1  m  � �m � � � m  � m  � � 1  m  � � � �m  D �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 3c26 DE SO 5 nguyenthiphuong , 2D2 6 2 3c26 DE SO 5 nguyenthiphuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay