2D2 6 1 2c144 THPT chuyen thai binh lan3 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

Câu 14 [2D2-6.1-2] (THPT CHUYEN THÁI BÌNH-LÀN 3) Tổng tất nghiệm thực phương trình 2 log ( x − ) + log ( x − ) = + − + A B C D Lời giải Đáp án B x − > x >  x > 3, x ≠      PT ⇔ ( x − ) > ⇔ x ≠ ⇔  ( x − ) ( x − ) =     x − x − = −1 2 )( ) x − x − = ( ) ( ) log  x − x −  =   ( ( ) ( )      x > 3, x ≠  x > 3, x ≠ x = +   ⇔   x − 8x + 14 = ⇔   x = ± ⇒  ⇒ x1 + x = + x =      x=4    x − 8x + 16 =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c144 THPT chuyen thai binh lan3 copy , 2D2 6 1 2c144 THPT chuyen thai binh lan3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay