2D2 6 1 2c11 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:59

Câu 11 [2D2-6.1-2] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tập nghiệm bất phương trình ln ( x − 1) ( x − ) ( x − 3) + 1 > là? ( 1; ) ∪ ( 3; +∞ ) ( 1; ) ∪ ( 5; +∞ ) A B ( −∞;1) ∩ ( 2;3) C Lời giải: ( −∞;1) ∪ ( 2;3) D Đáp án B ( x - 1) ( x - 2) ( x - 3) +1 > Û x - x +11x - > Ta có: ù ln é ë( x - 1) ( x - 2) ( x - 3) +1û> Û ( x - 1) ( x - 2) ( x - 3) +1 >1 Û ( x - 1) ( x - 2) ( x - 3) > é 1< x < Û ê ê ë x >3 Vậy hồn thành xong tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c11 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D2 6 1 2c11 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay