2D2 5 9 4c46 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:59

Câu 46 [2D2-5.9-4] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU-2018-LẦN 2) Có giá trị nguyên tham số ( 0; 2018) a thuộc khoảng 2011 A để B 9n + 3n +1 lim n ≤ n+a +9 2187 2016 2019 C Lời giải Đáp án A n lim Ta có n +1 +3 1 ≤ ⇔ a ≤ n n+a +9 2187 2187 ⇔ 3a ≥ 37 ⇔ a ≥ n lim 9n + 3n +1 5n + n + a 1 +  ÷  3 = = lim n 3a 5 a  ÷ +9 9 a ∈ ( 0; 2018 ) Do Vậy có nên ta có 2011 ≤ a < 2018 số thỏa mãn yêu cầu toán D 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 9 4c46 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy , 2D2 5 9 4c46 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay