2D2 5 7 4c40 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:58

Câu 40 [2D2-5.7-4] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Tìm giá trị nguyên m đê phương 41 x  41x   m 1 22 x  22x  16  8m � 0;1� ? trình có nghiệm � � A B C D Lời giải Đáp án A �x � �x � � 4�  x � 4(m  1) �  x � 16  8m 41 x  41 x  (m  1)  22 x  2 x   16  8m � � � � 1 x t  2x  x �   t2  x x � 0;1   Đặt với �x � t '  ln �  x � �0 t � � t2 ( L) � t  (m  1)t   2m � (t  1)(t  2)  m(t  2) � � t  m 1 � PT trở thành:  Yêu cầu đề �� �0 m  m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 7 4c40 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D2 5 7 4c40 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay