2D2 5 7 3c495 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:58

Câu 49 [2D2-5.7-3] (CHUYÊN VĨNH PHÚC-L3-2018) Tìm tập giá trị thực tham số m để phương trình  A    x 1   2;  Đáp án C  x 1  m   có hai nghiệm âm phân biệt  3;5  4;5  B C Lời giải D  5;6  x  � PT � 4t   m  � 4t  m.t   0 1 t Đặt �  1 PT ban đầu có nghiệm âm phân biệt có hai nghiệm t1 , t2  �m  16  �� m4 � �  1  � � 4 m8 �m � �m  4 � �� 2 � �� �� �4m5 t  t  �1 m5 � m �4 � �t  t    1  � t1t2   t1  t2    �    �4 � Suy � t
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 7 3c495 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy , 2D2 5 7 3c495 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay