2D2 5 7 3c362 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:58

Câu 36 [2D2-5.7-3] (THPT ĐỀ-TỐN-2018-CHUẨN-THEO-BỘ-GD_ĐT-SỐ-5) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình x   x  5m  có nghiệm thực A  0;5  5� �  0; � C Lời giải � 5; � B � Đáp án A Điều kiện x �2 t  x   t �0  � x  t  Đặt t Khi phương trình tương đương f  t   5 t  t 1 ; t �0 Xét hàm số Ta có f '  t    2t  1 5 t  t 1 t   5m  � m  5 t ; f ' t   � t   t 1 Từ bảng biến thiên suy phương trình có nghiệm  m �5 � 0;5 � � D �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 7 3c362 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy , 2D2 5 7 3c362 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay