2D2 5 6 3c35 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

x Câu 35 [2D2-5.6-3] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Biết a số thực dương để bất phương trình a �9 x  nghiệm với x �R Mệnh đề sau đúng? a �� 104 ; � a � 103 ;10 � a � 0;102 � a � 10 ;103 � � � � � A B C D Lời giải Đáp án B Phương pháp: f  x  �0�۳ x � f  x  � Chuyển vế, đưa phương trình dạng Cách giải: f  x   a x  x  1 x �� Xét hàm số f    0; f '  x   a x ln a  Ta có: Min f  x    f   � f  x  f  x  �0  x ��  0; � nghịch biến Để � hàm đồng biến  �;0 suy f '    � a ln a  � a  e9 �8103 Vậy a � 103 ;104 � �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 6 3c35 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D2 5 6 3c35 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay