2D2 5 4 2c48 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

2x Câu 48 [2D2-5.4-2] (THPT SÓC SƠN - KIÊN GIANG) Nghiệm phương trình A x  4 B x  0; x  3 C x  0; x  Lời giải Đáp án B Ta có: x 1 x 1 �1 � x2  x  2  � � � x  x    2   4 x  �� x0 � � x  x   4 x  � x  x  � � x  3 � 2 x 1  x �1 � �� �4 � D x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 4 2c48 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy , 2D2 5 4 2c48 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay