2D2 5 3 4c355 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

Câu 35 [2D2-5.3-4] (CHUYÊN VĨNH PHÚC-L3-2018) 2 x2  x 6 2 x  x   x  x   x  3x  8x  x 3 là: A B C Lời giải     Đáp án D Phương trình cho Số    x  3) �  2 � u  v  u.8v  v.8u (với u  x  3x  6; v  x u D   1 v   � x  3x   x  x   x  x  8x nghiệm 3 x 6   x  3x  8x v  1 u  � x  3x    * � v  � �2 TH1 Nếu u  , TH2 Nếu v  0, tương tự TH1 x  x3  �  8u  1 v   8v  1 u  �  * vô nghiệm TH3 Nếu u  0, v  TH4 Nếu u  0, v  tương tự TH3  8u  1 v   8v  1 u  �  * vô nghiệm TH5 Nếu u  0, v  TH6 Nếu u  0, v  tương tự TH5 Vậy phương trình cho có nghiệm phân biệt 8u  8v  8u    0,  0; u �0  * � u v Hoặc biến đổi dễ thấy u (Table = Mode 7)  x 3  * phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 4c355 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy , 2D2 5 3 4c355 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay