2D2 5 3 4c48 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

Câu 48 [2D2-5.3-4] (THPTQG ĐỀ 05 - 2x+1 + 2x - sin 2x + y - + = ( x ) ( ) THẦY A π + kπ S = B π + k2π TRẦN PHƯƠNG) Phương a +b x =a y =b , Tính π π S = + kπ S = - + k2π 3 C D Lời giải có nghiệm S= Đáp án A 2x = t(t > 0) Þ t2 - 2t + 2(t - 1)sin(t + y - 1) + = Đặt Þ (t - 1)2 + 2(t - 1)sin(t - + y) + = Û [(t - 1) + sin(t - + y)]2 + 1- sin2(t - + y) = Û [(t - 1) + sin(t - + y)]2 + cos2(t - + y) = ìï (t - 1) + sin(t - 1+ y) = (1) Þ ùớ ùù cos(t-1+y)=0 (2) ợ p p (2) ị t - + y = + kp Þ t = - y + + + kp 2 (1) p p Þ - y + + kp + sin( + kp) = é é ê- y + p + kp + = êy = p + kp + ê ê 2 Þ ê Þ ê ê- y + p + kp - = êy = p + kp - ê ê 2 ë ë ét = (L ) Þ ê Þ 2x = Þ x = êt = ê ë p p Þ S = x + y = + + kp - = + kp 2 trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 4c48 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy , 2D2 5 3 4c48 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay