2D2 5 3 2c48 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

2x 2x −1 −x+2 1 = ÷ 4 Câu 48 [2D2-5.3-2] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) Nghiệm phương trình x = 0; x = −3 x = 0; x = x=0 x = −4 A B C D Lời giải Đáp án B 2x −1 2x −1 x = 1 x2 −x +2 =  ÷ ⇔ 2x − x + = ( 2−2 ) = 2−4x + ⇔ x − x + = −4x + ⇔ x + 3x = ⇔  4  x = −3 Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 2c48 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D2 5 3 2c48 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay