2D2 5 3 2c08 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:56

2x x Câu [2D2-5.3-2] (THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN-2018-LẦN 1) Nếu   8.3 x  bằng: A 82 B 80 C D Lời giải Đáp án C 32 x   8.3x �  3x   8.3x   x Đặt t   Khi phương trình trở thành: t  8t   0, t  � t  x x 2 Với t   �  � x  � x     Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 2c08 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D2 5 3 2c08 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay