2D2 5 3 1c161 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:56

Câu 16 [2D2-5.3-1] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Tính tổng tất nghiệm phương trình sau 32x 8  4.3x 5  27  4  A 5 B C 27 D 27 Lời giải Đáp án A 3  PT � x 5 � 3x 5  27 x  2 �  4.3x 5  27  � �x 5 �� � x1  x  5 x   3  � �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 1c161 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D2 5 3 1c161 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay