2D2 5 2 3c22 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:55

Câu 22 [2D2-5.2-3] (THPT THANH MIỆN-2107) Cho hai số thực đúng? A C ( ( 3− 3− ) −m ) −m ( > + 11 ( < + 11 ) n ) n B m n n + 11 ) n ⇔ ( 3− < − 1 Do −m ) ( 3− n ) >( n−m n 3+ n ) ( 3− ) n
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 2 3c22 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy , 2D2 5 2 3c22 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay