2D2 5 2 3c20 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:55

( x; y ) Câu 20 [2D2-5.2-3] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Giả sử x2 + y2 A 26 B 30 x2 y C 20 Lời giải x >  y > x ≠1 =5 Nhận xét nên 2  x y −1 =  x y −1 =  x y −1 = ⇔ ⇔  y2 +2 2 = 125  x y + = x y −3  y + = y − ( x ≠ 1)  x x2 y −1 x = ⇔ ⇒ x + y = 26 y =  −1 = 5, x y hai số thỏa mãn Đáp án A Điều kiện 2 +2 = 125 giá trị D 25
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 2 3c20 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D2 5 2 3c20 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay