2D2 5 2 2c13 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:55

Câu 13 [2D2-5.2-2] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) Cho a, b hai số thực khác a  4ab �1 � � � 125 � Biết � 76 A   625  3a 10ab a Tính tỉ số b B 21 C Lời giải Đáp án B Phương pháp: Đưa số Cách giải: a  4ab �1 � � � 125 � � �5 3a 12ab   5 625 4a   3a 10ab 10 ab �5  3 a  4ab 3a 10ab �43 � � � � � � 3a  12ab  4a  40 a ab � 7a  ab �  3 b 21 76 D 21
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 2 2c13 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D2 5 2 2c13 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay