2D2 5 1 2c01 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:54

x2  �1 � �� � Câu [2D2-5.1-2] (THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN-2018-LẦN 1) Tập nghiệm bât phương trình �2 � là: S   2; 2 S   0 A B S  � C D S  � Lời giải Đáp án C x2  2 �1 � �1 � �� �� � �� �2 � Bất phương trình �2 � x � 2  2�� x2 x S  0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 1 2c01 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D2 5 1 2c01 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay