2D2 5 1 1c154 THPT chuyen thai binh lan3 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:54

Câu 15 [2D2-5.1-1] (THPT CHUYEN THÁI BÌNH-LÀN 3) Tìm tập nghiệm bất phương trình x 1  x3 �2017 � �2017 � � � � � �2018 � �2018 �  2; �  �;   �; 2  2; � A B C D Lời giải Đáp án B BPT � x    x  � x  � S   �; 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 1 1c154 THPT chuyen thai binh lan3 copy , 2D2 5 1 1c154 THPT chuyen thai binh lan3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay