2D2 4 9 2c3021 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:52

Câu 30 [2D2-4.9-2] (THPT VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người tỷ lệ tăng dân số 1, 47% Hỏi năm 2018 Việt Nam có người, tỷ lệ tăng dân số hang năm không đổi? A 100861000 B 102354624 C 100699267 D 100861016 Lời giải Đáp án C Dân số Việt Nam vào năm 2003 N 2018  2003 C  A   r   80902400   1, 47%   100699267 (người)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 9 2c3021 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1 , 2D2 4 9 2c3021 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay