2D2 4 8 1c201 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

80 000 000 Câu 20 [2D2-4.8-1] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Một người gửi tiết kiệm số tiền đồng 6,9% / năm với lãi suất Biết tiền lãi hàng năm nhập vào tiền gốc, hỏi sau năm người có rút gốc lãi số tiền gần với số sau đây? 116570 000 107 667 000 105370 000 111680 000 A đồng B đồng C đồng D đồng Lời giải Đáp án D 8.107 ( + 6,9% ) ≈ 111680 000 Số tiền thu đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 1c201 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D2 4 8 1c201 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay