2D2 4 5 4c40 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

Câu 40 [2D2-4.5-4] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Tập tất giá trị tham số m để hàm số y  ln  cos x    mx  đồng biến � � � 1� � �1 � �1 � �;  �;  �  ; ��  ; �� � � � � � 3 3 � � � � � � � � A B C D Lời giải Đáp án B s inx s inx  m cos x  2m y'   m cos x  cos x  Ta có Hàm số đồng biến 2m  � ����  1  m2 �۳�� y ' 0, x�� �� s inx m cos x 2m  2m �0 � � 4m �1  m � � � � m ���;  � 3� � m �0 � � �2 m � � � m �0 � � �� m� � � �� �� �� m � �� m s inx m cos x 2m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 4c40 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D2 4 5 4c40 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay