2D2 4 2 2c20 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:47

f ( x ) = log ( x + 1) Câu 20.[2D2-4.2-2] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Cho hàm số 2 ln ln A B C Lời giải Đáp án A ( log f ( x ) ) ' = a +) Sử dụng cơng thức tính đạo hàm hàm số: Cách giải: ( x + 1) ' = 2 f '( x) = ⇒ f '( 0) = ln ( x + 1) ln ( x + 1) ln Ta f ' ( 0) Giá trị D f '( x) f ( x ) ln a
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 2 2c20 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D2 4 2 2c20 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay