BC tình hình phát triển KCN, hạ tầng KCN 2018

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:46

UBND TỈNH GIA LAI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Gia Lai, ngày /BC-SKHĐT tháng năm 2018 BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHU CƠNG NGHIỆP, CỤM CƠNG NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CƠNG NGHIỆP, CỤM CƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI (Tính đến ngày 30/4/năm 2018) Thực văn số 1175/VP-KTTH ngày 03 tháng năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh việc báo cáo tình hình phát triển khu cơng nghiệp, phát triển hạ tầng xã hội khu công nghiệp văn 1232/VP-KTTH ngày 09 tháng năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh việc hoàn thành báo cáo Hội nghị phát triển hạ tầng xã hội khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp Sau tổng hợp báo cáo Sở ngành liên quan theo yêu cầu văn số 3599/VPCP-CN ngày 19/4/2018 Văn phòng Chính phủ, Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo tình hình phát triển Khu cơng nghiệp (KCN), Cụm cơng nghiệp (CCN) tình hình phát triển hạ tầng KCN, CCN địa bàn tỉnh Gia Lai, sau: I Tình hình hoạt động phát triển Khu cơng nghiệp, Cụm cơng nghiệp Về công tác quy hoạch 1.1 Các Khu công nghiệp: Đến tỉnh quy hoạch 03 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Trà Đa, Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa quốc tế Lệ Thanh Khu công nghiệp Nam Pleiku (theo văn đạo Thủ tướng Chính phủ số 1808/TTgKTN ngày 13/10/2016 việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Gia Lai đến năm 2020) với tổng diện tích 621,95 Thực trạng quy hoạch Khu công nghiệp cụ thể sau: a Khu công nghiệp Trà Đa: Đến nay, Khu Công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku quy hoạch với tổng diện tích 213,3 (đã bao gồm 15 Ha đất dịch vụ) Bao gồm Khu Công nghiệp Trà Đa 109,3 Ha Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng 104 Cụ thể: - Khu Công nghiệp Trà Đa có diện tích 109,3 Ha thành lập theo ý kiến đạo văn số 1590/CP-CN ngày 14/11/2003 Thủ tướng Chính phủ việc đồng ý thành lập Khu Công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt dự án khả thi xây dựng sở hạ tầng Khu công nghiệp Trà Đa tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1493/QĐ-CT ngày 25/12/2003 - Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng có diện tích 104 thực theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 UBND tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Khu Công nghiệp Trà Đa, thành phố b Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa quốc tế Lệ Thanh: Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 18/09/2009, với quy mô 210,1 Đã thực đầu tư sở hạ tầng với diện tích 37,2 đến chưa hồn chỉnh c Khu cơng nghiệp Nam Pleiku: Khu công nghiệp Nam Pleiku Thủ tướng Chính đồng ý bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Gia Lai đến năm 2020 theo văn đạo số 1808/TTg-KTN ngày 13/10/2016 Đến nay, Khu công nghiệp Nam Pleiku phê duyệt quy hoạch chi tiết định số 704/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 1.2 Cụm Công nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND kế hoạch phát triển quản lý cụm công nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến năm 2020, theo đến năm 2015, huyện quy hoạch cụm cơng nghiệp có diện tích khơng q 50 Đến có 13 cụm cơng nghiệp phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 395,42 Trong Có 08 Cụm cơng nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh định thành lập gồm: Cụm công nghiệp Diên Phú, Cụm công nghiệp Ia Khươl, Cụm công nghiệp Đăk Djrăng, Cụm công nghiệp tập trung Chư Sê, Cụm công nghiệp An Khê, Cụm công nghiệp Ia Sao, Cụm công nghiệp Đăk Pơ, Cụm công nghiệp Ia Pa Cụ thể: - Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku: 40 ha; - Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Ia Khươl, huyện Chư Păh: 53,91 ha; - Cụm công nghiệp Đăk Djrăng, huyện Mang Yang: 15 ha; - Cụm công nghiệp tập trung Chư Sê, huyện Chư Sê: 51,5 ha; - Cụm công nghiệp An Khê, thị xã An Khê: 50 - Cụm công nghiệp Phú Thiện, huyện Phú Thiện: 47,01 ha; - Cụm công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa: 15 ha; - Cụm công nghiệp Ia Grai, huyện Ia Grai: 15 ha; - Cụm công nghiệp Kông Chro, huyện Kông Chro: 15 ha; - Cụm công nghiệp Chư Prông, huyện Chư Prông: 15 ha; - Cụm công nghiệp Phú An, huyện Đăk Pơ: 15 ha; - Cụm công nghiệp Ia Pa, huyện Ia Ia: 15 ha; - Cụm công nghiệp Chư Pưh, huyện Chư Pưh: 48 Có 03 cụm công nghiệp tiến hành lập thủ tục thành lập cụm công nghiệp quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 120,34 Cụ thể: - Cụm công nghiệp Krông Pa, huyện Krông Pa: 50 ha; - Cụm công nghiệp Kbang, huyện Kbang: 40 ha; - Cụm công nghiệp Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa: 30,34 Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp: 2.1 Các Khu công nghiệp: Trên sở quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Trà Đa phê duyệt, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức triển khai đầu tư hạ tầng Khu cơng nghiệp Trong Khu cơng nghiệp Trà Đa đầu tư tương đối hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật; Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa quốc tế Lệ Thanh đầu tư hạ tầng Khu A với diện tích 37,2 Cụ thể: a Khu công nghiệp Trà Đa: Khu công nghiệp Trà Đa (213,3 ha) đầu tư tương đối hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn từ 2002 - 2017, tổng số vốn ngân sách đầu tư phát triển sở hạ tầng cho Khu công nghiệp Trà Đa 158 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách Trung ương 155,5 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 2,5 tỷ đồng) - Khu Công nghiệp Trà Đa (diện tích 109,3 ha): Sau Ủy ban nhân nhân tỉnh Gia Lai phê duyệt dự án khả thi xây dựng sở hạ tầng theo Quyết định số 1493/QĐ-CT ngày 25/12/2003, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đạo tổ chức đầu tư hoàn chỉnh đưa vào hoạt động hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp - Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng (diện tích 104 ha): Trên sở Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Khu Công nghiệp Trà Đa UBND tỉnh phê duyệt, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành đầu tư hạ tầng kỹ thuật Đến thời điểm báo cáo, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đầu tư gần 70% hạng mục cơng trình b Khu cơng nghiệp Khu kinh tế cửa quốc tế Lệ Thanh: Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ Thanh phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích 152,12ha Khu cơng nghiệp diện tích 210,1ha Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ Thanh đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Giai đoạn từ 2003 - 2015, tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển sở hạ tầng cho Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ Thanh 171 tỷ đồng (Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương 169 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 02 tỷ đồng) c Khu công nghiệp Nam Pleiku: Khu công nghiệp Nam Pleiku phê duyệt quy hoạch chi tiết định số 704/QĐ-UBND ngày 21/9/2017, lập hồ sơ thủ tục để tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 2.2 Cụm Công nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh đạo Sở, ban, ngành chức UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức quy hoạch chi tiết cụm cơng nghiệp, bố trí vốn đầu tư hạ tầng cụm cơng nghiệp nhằm tạo mặt sạch, có đủ hạ tầng kỹ thuật cho nhà đầu tư Đến nay, có 05 cụm cơng nghiệp đầu tư hạ tầng với tổng số vốn đầu tư 77,12 tỷ đồng Cụ thể sau: a Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku: Thực Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 UBND tỉnh, UBND thành phố đạo Phòng, ban triển khai thực tổ chức giải phóng 100% mặt cụm cơng nghiệp Đến thời điểm báo cáo, triển khai thực đầu tư với số tiền 50,87 tỷ đồng, đạt 62,95% so với tổng mức đầu tư hạ tầng phê duyệt (80,81 tỷ đồng) b Cụm công nghiệp Ia Khươl, huyện Chư Păh: Thực Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 UBND tỉnh, UBND huyện Chư Păh triển khai thực đền bù giải phóng 100% mặt cụm công nghiệp đầu tư hạ tầng với số tiền 13,17 tỷ đồng, đạt 35,45% so với tổng mức đầu tư hạ tầng phê duyệt Trong vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 7,17 tỷ đồng c Cụm công nghiệp nghiệp Đăk Djrăng, huyện Mang Yang: Thực Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 UBND tỉnh, UBND huyện Mang Yang triển khai thực đền bù, giải phóng mặt 10,5 ha, đạt 70% đầu tư hạ tầng với số tiền 6,48 tỷ đồng, đạt 27% so với tổng mức đầu tư hạ tầng phê duyệt, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 2,98 tỷ đồng d Cụm công nghiệp Chư Prông: Thực Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 UBND, UBND huyện triển khai thực đền bù, giải phóng mặt 14,85 ha, đạt 99 % đầu tư hạ tầng với số tiền 6,1 tỷ đồng, đạt 52,23% so với tổng mức đầu tư hạ tầng phê duyệt Trong vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỷ đồng e Cụm công nghiệp tập trung Kông Chro: Thực Quyết định số 782/QĐUBND ngày 03/12/2009 UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức triển khai thực đền bù, giải phóng mặt 0,67 (với nguồn vốn Cơng ty TNHH Trọng Ngun đóng góp), đạt 4,5 % Tuy nhiên, chưa có vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp nên đến thời điểm báo cáo, cụm công nghiệp chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật f Cụm công nghiệp tập trung Chư Sê, huyện Chư Sê: Đã tổ chức đền bù giải phóng mặt 3,8 ha, đạt 7,4 % g Cụm công nghiệp An Khê, thị xã An Khê: Thực văn số 118/UBND-KTTH ngày 19/01/2018 UBND tỉnh, cụm công nghiệp An Khê bố trí tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương Đến UBND thị xã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu h Cụm công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa: Thực Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 UBND tỉnh năm 2018 cụm cơng nghiệp Ia Sao bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương Đến UBND thị xã triển khai xét thầu tuyển chọn tư vấn Các cụm cơng nghiệp lại: Chưa thực cơng tác giải phóng mặt Tình hình thu hút đầu tư: 3.1 Các Khu cơng nghiệp: a Khu Cơng nghiệp Trà Đa: Tính đến Khu công nghiệp Trà Đa thu hút 45 nhà đầu tư với 50 dự án đầu tư có 36 dự án vào hoạt động, 12 dự án xây dựng 02 dự án làm thủ tục thuê đất - Tổng vốn đầu tư đăng ký 1.906 tỷ đồng Tổng vốn đầu tư thực 1.356 tỷ đồng (chiếm 71,1% so với tổng vốn đăng ký) Trong đó: có 04 dự án đầu tư trực tiếp nước FDI (chiếm 8% tổng dự án đầu tư vào Khu công nghiệp), với vốn đầu tư đăng ký 239 tỷ đồng (chiếm 12,5 % tổng vốn đầu tư đăng ký KCN) vốn đầu tư thực 253 tỷ đồng (chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư thực KCN vượt 6% so với vốn đầu tư doanh nghiệp FDI đăng ký) b Khu Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa Lệ Thanh: Đến thời điểm báo cáo, Khu Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa Lệ Thanh thu hút 03 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 335 tỷ đồng 3.2 Các cụm công nghiệp: Hiện địa bàn tỉnh có 05 Cụm cơng nghiệp với tổng diện tích 175,41 vào hoạt động, thu hút 58 dự án đầu tư (trong có 17 dự án hoàn thành vào hoạt động, 13 dự án xây dựng 28 dự án lập dự án đăng ký đầu tư) với tổng vốn đầu tư 350,2 tỷ đồng, tổng vốn thực 169,5 tỷ đồng Các doanh nghiệp đầu tư theo ngành nghề đăng ký phù hợp với Quy hoạch chi tiết phân khu chức sử dụng hiệu diện tích thuê đất để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị II Tình hình phát triển hạ tầng nhà cho người lao động khu công nghiệp, cụm công nghiệp Trên địa bàn tính đến thời điểm báo cáo có tỉnh Gia Lai có tổng số 03 khu cơng nghiệp (Khu công nghiệp Trà Đa, Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa quốc tế Lệ Thanh Khu công nghiệp Nam Pleiku) 08 Cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Diên Phú, Cụm công nghiệp Ia Khươl, Cụm công nghiệp Đăk Djrăng, Cụm công nghiệp tập trung Chư Sê, Cụm công nghiệp An Khê, Cụm công nghiệp Ia Sao, Cụm công nghiệp Đăk Pơ, Cụm công nghiệp Ia Pa) Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng nhà cho người lao động khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến chưa có KCN, CCN đầu tư Một số nguyên nhân khó khăn việc đầu tư tầng nhà cho người lao động khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Về quỹ đất: Các KCN cũ hầu hết quy hoạch xây dựng không bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng nhà cho công nhân Các KCN lấp đầy doanh nghiệp thứ phát vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khơng thể điều chỉnh quy hoạch tạo quỹ đất cho xây dựng nhà công nhân Về vốn: Các sách ưu đãi vốn theo quy định pháp luật chưa đủ khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà công nhân Đồng thời dự án có thời gian thu hồi vốn kéo dài, việc xã hội hóa, thu hút thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng phát triển nhà cơng nhân gặp nhiều khó khăn Về chế sách: Chưa có chế phân cấp quản lý đầu tư cụ thể, rõ ràng, thống cho quan, đơn vị việc quản lý đầu tư xây dựng dự án nhà công nhân lao động khu, cụm cơng nghiệp III Các khó khăn, vướng mắc kiến nghị, đề xuất: Các khó khăn vướng mắc: - Cơ sở hạ tầng tăng cường song thiếu vốn so với yêu cầu phát triển Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương dàn trải kéo dài nhiều năm nên gây khó khăn cho công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng - Nguồn nhân lực để đáp ứng với loại hình thu hút đầu tư vào khu vực hạn chế, chưa nhận nhiều hỗ trợ từ sách thu hút đầu tư Chính phủ - Các quy hoạch đề chưa bám sát tính khả thi nguồn lực thực nên cần định hướng điều chỉnh để phù hợp với điều kiện phát triển Kiến nghị, đề xuất: - Kiến nghị Bộ, ngành Trung ương bố trí nguồn vốn phù hợp, ưu tiên cho địa phương nhiều khó khăn Gia Lai để đảm bảo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư Có sách hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục vay vốn để doanh nghiệp có điều kiện tiếp nguồn vốn ưu đãi Chính phủ, đầu tư cho sản xuất kinh doanh - Đề nghị Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện Thông tư hướng dẫn, quy định, quy chế, văn hướng dẫn quy định quản lý cụm công nghiệp tránh chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn cho địa phương việc áp dụng - Đề nghị Trung ương sớm ban hành chế phân cấp quản lý đầu tư cụ thể, rõ ràng, thống cho quan, đơn vị việc quản lý đầu tư xây dựng dự án nhà công nhân lao động khu, cụm công nghiệp - Trong thời gian qua quan tâm ngành Trung ương Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ Thanh, điều kiện tự nhiên địa hình khu vực gặp nhiều khó khăn, đặc biệt nơi khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước nghiêm trọng vào mùa khô Để tạo điều kiện thời gian đến, tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ ngành đặc biệt Chính phủ quan tâm bổ sung cho Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ dự án: Dự án cấp nước Khu trung tâm Khu công nghiệp – Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ Thanh Trên báo cáo tình hình phát triển khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp tình hình phát triển tình hình phát triển hạ tầng KCN, CCN tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư kính báo Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBND tỉnh./ Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh; - Lưu VT, KTN Hồ Phước Thành ... Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ Thanh Trên báo cáo tình hình phát triển khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp tình hình phát triển tình hình phát triển hạ tầng KCN, CCN tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư kính... sở hạ tầng tăng cường song thiếu vốn so với yêu cầu phát triển Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương dàn trải kéo dài nhiều năm nên gây khó khăn cho cơng tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. .. hạ tầng Khu trung tâm Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa quốc tế Lệ Thanh đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Giai đoạn từ 2003 - 2015, tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển sở hạ tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: BC tình hình phát triển KCN, hạ tầng KCN 2018, BC tình hình phát triển KCN, hạ tầng KCN 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay