2D2 4 0 2c301 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

Câu 30 [2D2-4.0-2] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để y  ln  x  1  mx   �; � hàm số đồng biến khoảng  �; 1  1;1  �; 1  1;1 A B C Lời giải D Đáp án D 2x  m x2 1 Ta có: Hàm số đồng biến 2x �۳�� y ' 0�x�۳ � f  x m  x � Min f  x  R x2 1 2 x   2x 2x f  x  � f ' x    � x  �1 x 1 x2 1 Xét lim f  x   0;f  1  1;f  1  �  * � 1 �m Lại có: x ��� D  �, y '      m  *
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c301 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D2 4 0 2c301 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay