2D2 4 0 2c20 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

Câu 20 [2D2-4.0-2] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho x , y số thực log x log y   log x  log y log  xy   log  xy   Khi giá trị x  y 1 x y  2 x y  8 2 A B x  y  x y  x  y  2 x  y  C D Lời giải Đáp án B a  log x � � b  log y Đặt � b � a  � log x log y �a  b  a  b    log x  log y � � log x  log y  log x  log y  � a  ab � a  b  Khi đó: � � a  ab  a  ab  b  b  a  b   a  b  1   1 � � �� � � 2 a   a  b  a  b  a  b   b  2 � � a  b � a  b 1 �  1 � �  2 � a  b  � x  y  � x  y  Với a  b : b  1 � a  �   �  2b  1  b � 4b  5b   � � � b �a  � 4 Với a  b  : �x  a0 � � �� � x y  � b  1 �y  � �  � � 4 a � �x   � � �� � x y  8 �  �y   � b 4 � � 2 thỏa mãn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c20 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D2 4 0 2c20 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay