2D2 3 2 3c372 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:42

Câu 37 [2D2-3.2-3] (THPT ĐỀ-TOÁN-2018-CHUẨN-THEO-BỘ-GD_ĐT-SỐ-5) Cho số thực x Mệnh đề sai? log x2  10  97  log x2   x  x    A B log x2   x  x    log 1  x  x   log x2  2017  log x2  2018 C D Lời giải Đáp án B � 1� 2 log x2   x  x    � x  x   � �x  �  � A � 2�    log x2  10  97  � 10  97  � B Rõ ràng C Lại có D � x    � D sai 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 3c372 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy , 2D2 3 2 3c372 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay