2D2 3 2 3c36 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:41

c a b Câu 36 [2D2-3.2-3] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Gọi cạnh huyền, hai cạnh góc vng tam giác vng Mệnh đề đúng? A B log b + c a + log c −b a = log b +c a.log c −b a log b + c a + log c −b a = 3log b + c a.log c −b a C log b + c a + log c −b a = log b +c a.log c −b a D log b+ c a + log c −b a = log b+ c a.log c −b a Lời giải Đáp án D Ta có: A = log b+c a + log c−b a ⇒ A = log b+c a + log c−b a ⇔ A = log b+c ( c − b ) + log c−b ( c − b ) ⇔ A = + log b+c ( c − b ) + + log c−b ( b + c ) ⇔ A = log b+c ( c − b ) log c−b ( b + c ) + log b+c ( c − b ) + + log c−b ( b + c ) ⇔ A = 1 + log b+c ( c − b )  1 + log c−b ( b + c )  ⇔ A = log b+c a log c−b a ⇔ A = ( 2log b+c a ) ( 2log c−b a ) ⇔ A = 2log b+c a.log c−b a
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 3c36 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D2 3 2 3c36 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay