2D2 3 2 1c09 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:40

a, b Câu 9.[2D2-3.2-1] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Giả sử số thực dương Mệnh đề sau sai? 2 log ( 10ab ) = ( + log a + log b ) log ( 10ab ) = + log ( ab ) A B 2 2 log ( 10ab ) = ( + log a + log b ) log ( 10ab ) = + log ( ab ) C D Lời giải Đáp án C Phương pháp: + Sử dụng công thức hàm logarit Cách giải: log ( 10ab ) = log ( 10ab ) = ( + log a + log b ) ⇒ A Ta có: đáp án log ( 10ab ) = ( log10 + log ( ab ) ) = + log ( ab ) ⇒ B đáp án log ( 10ab ) = ( log10 + log a + log b ) = ( + log a + log b ) ⇒ C đáp án sai
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 1c09 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D2 3 2 1c09 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay