2D2 1 2 1c17 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:32

5 33 Câu 17 [2D2-1.2-1] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Cho biểu thức M  x x x , x  Mệnh đề đúng? 30 13 A M  x 13 30 30 B M  x 23 C M  x Lời giải Đáp án D � �1 �1 �1 3� � 2 � � �3 �5 33 �2 � Ta có M  x x x  x 23  x 30 23 30 D M  x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 1 2 1c17 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D2 1 2 1c17 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay