2D1 9 1 2c38 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:30

 C Câu 38 [2D1-9.1-2] (THPT YÊN LẠC - VĨNH PHÚC - LẦN1) Cho đồ thị mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:  C  có điểm cực trị A  C  có tâm đối xứng C y    x  x  2 hàm số:  C  có điểm uốn  C  có trục đối xứng D B Lời giải Đáp án D y   1 x   x  2 y '    x      x   x    3 x  x x0 � y'  � � x2 � y ''  6 x  y ''  � x  1 Suy đồ thị hàm số có cực trị, tâm đối xứng điểm uốn Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 2c38 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy , 2D1 9 1 2c38 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay