2D1 9 1 2c02 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:30

Câu [2D1-9.1-2] (THPT NÔNG CỐNG 1-THANHHOA-2018-L1) Cho hàm số f ' x 0 bất phương trình   là: �;0  U  2; � 2; � �;  A  B  C  Lời giải Đáp án A x0 � f '  x   3x  x  3x  x   � f '  x   � � x2 � Ta f  x   x3  3x  D  0;  Tập nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 9 1 2c02 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy , 2D1 9 1 2c02 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay