WEBSITE TIN TỨC

87 30 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP WEBSITE TIN TỨC Ngành : Công nghệ thông tin Niên khoá : 2007 – 2011 Lớp : DH07DTGL Sinh viên thực : Trương Vĩnh Trần Thị Thanh Thương TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP WEBSITE TIN TỨC Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Lê Phi Hùng Trương Vĩnh – 07130225 Trần Thị Thanh Thương - 07130214 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 Website tin tức CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Cán hướng dẫn: Thạc sĩ Lê Phi Hùng Cán phản biện: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy Luận văn cử nhân bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 07 tháng 01 năm 2012 GVHD: Lê Phi Hùng I SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường ĐH NÔNG LÂM TpHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên : TRƯƠNG VĨNH Phái : Nam Ngày tháng năm sinh : 16/07/1989 Nơi sinh : Đắk Lắk Chuyên ngành : CNTT Ngành Họ tên sinh viên : TRẦN THỊ THANH THƯƠNG Phái : CNTT : Nữ Ngày tháng năm sinh : 24/08/1989 Nơi sinh : Gia Lai Chuyên ngành Ngành : CNTT : CNTT I TÊN ĐỀ TÀI: Website tin tức II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ đưa chức cần thiết Xây dựng website tin tức có đầy đủ chức dựa ngôn ngữ lập trình Java, sử dụng zk framework hibernate III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 04/09/2011 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 31/12/2011 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Thạc sĩ Lê Phi Hùng Ngày / / CÁN BỘ HƯỚNG DẨN GVHD: Lê Phi Hùng Ngày / / Ngày CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH II / / KHOA CNTT SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức LỜI CẢM TẠ Chúng xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc Ơng Bà, Cha Mẹ chăm sóc, ni dạy chúng thành người Chúng em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Cơng nghệ thơng tin tồn thể q thầy tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thực luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Phi Hùng tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ lời động viên khuyến khích chúng em suốt trình thực luận văn Chúng tơi chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Đình Thanh, người bạn lớp tham gia xuyên suốt luận văn này, góp ý cho luận văn hồn thiện Xin gửi lời cảm ơn đến người thân, anh chị bạn bè ủng hộ, giúp đỡ động viên chúng em thời gian học tập nghiên cứu luận văn Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành tốt luận văn phạm vi khả cho phép chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Chúng em kính mong nhận cảm thơng tận tình bảo q Thầy Cơ bạn Nhóm sinh viên thực Trương Vĩnh Trần Thị Thanh Thương GVHD: Lê Phi Hùng III SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ III  MỤC LỤC IV  DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT VI  DANH MỤC CÁC HÌNH VII  TÓM TẮT .VIII  Chương 1.  MỞ ĐẦU 1  1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1  1.2 MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  1.2.1 MỤC ĐÍCH 2  1.2.2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  Chương 2.  TỔNG QUAN 3  2.1 TÌM HIỂU CÁC WEBSITE TIN TỨC TRONG NƯỚC 3  2.1.1 TRANG HTTP://WWW.DANTRI.COM 3  2.1.2 TRANG HTTP://TUOITRE.VN 5  2.2 TÌM HIỂU CÁC WEBSITE TIN TỨC NGOÀI NƯỚC 7  2.2.1 TRANG HTTP://WWW.BBC.CO.UK 7  2.2.2 TRANG HTTP://WWW.EXPRESS.CO.UK 8  2.3 KẾT LUẬN RÚT RA TỪ VIỆC KHẢO SÁT 8  Chương 3.  TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CẦN NGHIÊN CỨU 10  3.1 TỔNG QUAN VỀ ZK FRAMEWORK 10  3.1.1 FRAMEWORK LÀ GÌ? 10  3.1.2 TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG FRAMEWORK? 10  3.1.3 LỰA CHỌN FRAMEWORK NÀO ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 11  3.2 ZK FRAMEWORK 12  3.2.1 GIỚI THIỆU ZK FRAMEWORK 12  3.2.2 TẠI SAO LẠI DÙNG ZK FRAMEWORK 12  GVHD: Lê Phi Hùng IV SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức 3.2.3 ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA ZK FRAMEWORK 13  3.2.4 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MỘT TRANG ZUL 15  3.2.5 CÁCH THỨC ZK NẠP MỘT TRANG ZUL 16  3.2.6 MƠ HÌNH MVC TRONG ZK FRAMEWORK 20  3.2.7 CÀI ĐẶT ZK FRAMEWORK 21  3.3 KẾT NỐI VỚI DATABASE VỚI HIBERNATE 22  3.3.1 TỔNG QUAN VỀ HIBERNATE 22  3.3.2 CÁC ĐẶT TÍNH CỦA HIBERNATE 23  Chương 4.  XÂY DỰNG HỆ THỐNG 25  4.1 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 25  4.2 YÊU CẦU BÀI TOÁN 26  4.2.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG 26  4.2.2 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 29  4.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 29  4.3.1 XÁC ĐỊNH ACTOR VÀ USECASE 29  4.3.2 LƯỢC ĐỒ USECASE 31  4.3.3 ĐẶC TẢ VÀ LƯỢC ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG USECASE 36  4.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 68  4.4.1 MƠ HÌNH LỚP 68  4.4.2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 68  4.4.3 GIAO DIỆN 70  Chương 5.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 73  5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 73  5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 74  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75  GVHD: Lê Phi Hùng V SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT HTML HyperText Markup Language MYSQL Là hệ quản trị sở liệu mã nguồn mở CSS Cascading Style Sheets CSDL Cơ Sở Dữ Liệu AJAX Asynchronous Javascript And XML MVC Model-View-Control PHP Hypertext Preprocessor SF Software Framework XHTML eXtensible HyperText Markup Language ZUML ZK User Interface Markup Language JDBC Java DataBase Connectivity JSF Java Server Faces JSP Java Server Pages RSS Really Simple Syndication JDK Java Development Kit ORM Object-relational Mapping LGPL Lasser General Public License XML Extensible Markup Language RSS Really Simple Syndication ORM Object Relational Mapping GVHD: Lê Phi Hùng VI SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Trang chủ dân trí 3  Hình 2.2 Trang chủ Tuổi trẻ 5  Hình 2.3 Trang chủ BBC 7  Hình 2.4 Trang chủ Express 8  Hình 3.1 Các thành phần trang ZUL 15  Hình 3.2 Mơ hình MVC Zk framework 20  Hình 3.3 Mơ hình hệ thống hibernate 22  Hình 4.1 Lược đồ use case Actor Reader 32  Hình 4.2 Lược đồ use case Actor Contributor 32  Hình 4.3 Lược đồ use case Actor Editor 32  Hình 4.4 Lược đồ use case Actor Reviewer 33  Hình 4.5 Lược đồ use case Actor Admin 33  Hình 4.5 Lược đồ usecase tổng quát 36  Hình 4.6 Lược đồ lớp 68  Hình 4.7 Mơ hình kiến trúc hệ thống 69  Hình 4.8 Giao diện trang chủ 70  Hình 4.9 Giao diện trang chuyên mục 71  Hình 4.10 Giao diện trang tin 72  Hình 4.11 Giao diện trang quản trị 72  GVHD: Lê Phi Hùng VII SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức TÓM TẮT Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu cập nhập tin tức cách nhanh chóng, xác thường xun người Chúng khảo sát website tin tức nước nước rút đặc điểm ưu khuyết điểm website, từ xây dựng Website tin tức Đi vào tìm hiểu quy trình nghiệp vụ đưa chức cần thiết cho website tin tức Chúng tơi lựa chọn ngơn ngữ lập trình Java, Hibernate, Zk framework để xây dựng Website tin tức Sau thời gian làm việc, xây dựng Website tin tức tương đối hoàn thiện với chức sau : - Tìm kiếm - Xem tin tức - Xem tin tức liên quan - Viết ý kiến phản hồi - Viết tin tức - Sửa tin tức chờ đăng - Quản lý ý kiến phản hồi - Quản lý thông tin tài khoản cá nhân - Quản lý Biên tập viên - Quản lý tin tức chờ đăng - Quản lý chuyên mục - Quản lý tin tức đăng - Quản lý người dùng - Quản lý chức GVHD: Lê Phi Hùng VIII SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức dụng Hệ thống hiển thị form thêm giao diện cho website phía trang quản lý giao diện (themes-manager.zul)  Actor chọn giao diện chọn chức Xóa, luồng phụ xóa giao diện thực  Actor chọn giao diện xóa chọn chức Phục hồi, luồng phụ phục hồi giao diện xóa thực  Actor chọn giao diện chọn chức Sử dụng, luồng phụ sử dụng giao diện chọn làm giao diện mặ định thực o Các dòng kiện phụ : 4.3.3.16.1 XÓA GIAO DIỆN (DELETED A THEME)  Actor chọn giao diện chọn chức xóa trang quản lý giao diện (themes-manager.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận xóa giao diện hay khơng với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật giao diện chọn thành trạng thái xóa, hiển thị trang thơng báo thành công Hệ thống chuyển actor trang quản lý giao diện 4.3.3.16.2 PHỤC HỒI GIAO DIỆN ĐÃ XÓA (RESTORED A DELETED THEME)  Actor chọn giao diện xóa chọn chức phục hồi trang quản lý giao diện (themes-manager.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận phục hồi giao diện chọn hay không với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật giao diện chọn thành trạng thái hoạt động, hiển thị trang thông báo thành công GVHD: Lê Phi Hùng 62 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức  Actor chọn Không, hệ thống đưa actor trở trang quản lý giao diện (themes-manager.zul) 4.3.3.16.3 SỬ DỤNG GIAO DIỆN LÀM GIAO DIỆN MẶC ĐỊNH (USE A THEME TO DEFAULT THEME)  Actor chọn giao diện chọn chức sử dụng trang quản lý giao diện (themes-manage.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận chắn muốn sử dụng giao diện chọn chọn làm giao diện mặc định hay không với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật giao diện chọn thành trạng thái sử dụng, hiển thị trang thông báo thành công Hệ thống đưa actor trở trang quản lý giao diện (themes-manager.zul )  Actor chọn Không, hệ thống đưa actor trở trang quản lý giao diện (themes-manager.zul) o Các dòng kiện khác : Khơng có 4.3.3.17 QUẢN LÝ VAI TRỊ NGƯỜI DÙNG (MANAGE ROLES) o Tóm tắt : Usecase cho phép người quản trị quản lý vai trò người dùng có hệ thống o Actor :  Admin o Điều kiên tiên : Actor nhập hệ thống Actor chọn chức Quản lý vai trò trang quản lý GVHD: Lê Phi Hùng 63 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức o Điều kiện trả : o Dòng kiện :  Usecase bắt đầu actor chọn chức Quản lý vai trò (Roles Manager) form chức bố trí trang quản lý (admin-index.zul)  Hệ thống hiển thị tất vai trò người dùng có hệ thống web tin tức theo dạng danh sách, kèm theo phím chức Xóa Phục hồi Hệ thống hiển thị form thêm Vai trò cho website phía trang quản lý vai trò (roles-manager.zul)  Actor chọn Vai trò chọn chức Xóa, luồng phụ xóa vai trò chọn thực  Actor chọn Vai trò xóa chọn chức Phục hồi, luồng phụ phục hồi Vai trò xóa thực  Actor chọn vào form Thêm vai trò, luồng phụ thêm vai trò thực o Các dòng kiện phụ : 4.3.3.17.1 XĨA VAI TRỊ ĐƯỢC CHỌN (DELETED A ROLE)  Actor chọn vai trò chọn chức xóa trang quản lý vai trò (roles-manager.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận xóa vai trò hay khơng với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật vai trò chọn thành trạng thái xóa, hiển thị Thơng báo thành cơng  Actor chọn Không , hệ thống chuyển actor trang quản lý vai trò 4.3.3.17.2 PHỤC HỒI VAI TRỊ ĐÃ XÓA (RESTORED A DELETED ROLE) GVHD: Lê Phi Hùng 64 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức  Actor chọn vai trò xóa nhấn nút phục hồi trang quản lý vai trò (roles-manager.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận phục hồi vai trò chọn hay khơng với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật giao diện chọn thành trạng thái hoạt động, hiển thị trang thông báo thành công  Actor chọn Không Hệ thống đưa actor trở trang quản lý giao diện (themes-manager.zul) 4.3.3.17.3 THÊM VAI TRÒ (ADD A NEW ROLES)  Hệ thống yêu cầu actor nhập vào tên vai trò mới, chọn thêm chức mà vai trò thực vào form thêm vai trò  Sau nhập xong, actor nhấn nút Thêm  Hệ thống thêm vai trò vào vùng nhớ, lưu thành công hiển thị thông báo thành công, không báo lổi o Các dòng kiện khác : Khơng 4.3.3.18 QUẢN LÝ NGƠN NGỮ (MANAGE LANGUAGES) o Tóm tắt : Usecase cho người quản lý ngôn ngữ hệ thống website tin tức o Actor :  Admin o Điều kiên tiên : Actor đăng nhập hệ thống o Điều kiện trả : GVHD: Lê Phi Hùng 65 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức o Dòng kiện :  Usecase bắt đầu actor chọn chức Quản lý ngôn ngữ (Languages Manager) form chức bố trí trang quản lý (adminindex.zul)  Hệ thống hiển thị tất ngơn ngữ có hệ thống web tin tức theo dạng danh sách, kèm theo phím chức Xóa Phục hồi Sử dụng Hệ thống hiển thị form thêm ngơn ngữ cho website phía trang quản lý ngơn ngữ (languages-manager.zul)  Actor chọn ngơn ngữ chọn chức Xóa, luồng phụ xóa ngơn ngữ thực  Actor chọn ngơn ngữ xóa chọn chức Phục hồi, luồng phụ phục hồi ngơn ngữ xóa thực  Actor chọn ngôn ngữ chọn chức Sử dụng, luồng phụ sử dụng ngôn ngữ ngôn ngữ thực o Các dòng kiện phụ : 4.3.3.18.1 XĨA NGƠN NGỮ ĐƯỢC CHỌN (DELETED A LANGUAGE)  Actor chọn ngơn ngữ chọn chức xóa trang quản lý ngôn ngữ (languages-manager.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận xóa ngơn ngữ hay khơng với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật ngôn ngữ chọn thành trạng thái xóa, hiển thị trang thơng báo thành cơng Hệ thống chuyển actor trang quản lý ngôn ngữ 4.3.3.18.2 PHỤC HỒI NGƠN NGỮ ĐÃ XĨA (RESTORED A DELETED LANGUAGE) GVHD: Lê Phi Hùng 66 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức  Actor chọn ngơn ngữ xóa chọn chức phục hồi trang quản lý ngôn ngữ (languages-manager.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận phục hồi ngôn ngữ chọn hay không với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật ngôn ngữ chọn thành trạng thái hoạt động, hiển thị trang thông báo thành công  Actor chọn Không Hệ thống đưa actr trở trang quản lý ngơn ngữ (languages-manager.zul) 4.3.3.18.3 SỬ DỤNG NGƠN NGỮ LÀM NGÔN NGỮ MẶC ĐỊNH (USE A LANGUAGE TO DEFAULT LANGUAGE)  Actor chọn ngôn ngữ chọn chức sử dụng trang quản lý ngôn ngữ (languages-manage.zul)  Hệ thống đặt câu hỏi xác nhận chắn muốn sử dụng ngôn ngữ chọn chọn làm ngôn ngũ mặc định hay không với lựa chọn Có Khơng  Actor chọn Có, hệ thống cập nhật ngôn ngữ chọn thành trạng thái sử dụng hiển thị trang thông báo thành công Hệ thống đưa actor trở trang quản lý ngôn ngữ (languages-manager.zul )  Actor chọn Không Hệ thống đưa actr trở trang quản lý ngơn ngữ (languages-manager.zul) o Các dòng kiện khác : Không GVHD: Lê Phi Hùng 67 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức 4.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.4.1 MƠ HÌNH LỚP Hình 4.6 Lược đồ lớp 4.4.2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG - Mô tả:  Chương trình xây dựng theo mơ hình client – server  Server giúp quản lý lưu trữ liệu  Client gửi yêu cầu lên server, đợi server xử lý nhận kết trả ( web browser đóng vai trò client) GVHD: Lê Phi Hùng 68 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức  Các tác vụ thực thông qua môi trường internet - Mơ hình kiến trúc: Hình 4.3 Mơ hình kiến trúc hệ thống GVHD: Lê Phi Hùng 69 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức 4.4.3 GIAO DIỆN 4.4.3.1 TRANG CHỦ Hình 4.8 Giao diện trang chủ GVHD: Lê Phi Hùng 70 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức 4.4.3.2 TRANG CHUYÊN MỤC Hình 4.9 Giao diện trang chuyên mục GVHD: Lê Phi Hùng 71 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức 4.4.3.3 TRANG TIN Hình 4.10 Giao diện trang tin 4.4.3.4 TRANG QUẢN TRỊ Hình 4.11 Giao diện trang quản trị GVHD: Lê Phi Hùng 72 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức Chương KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau q trình vận dụng ngơn ngữ Java, Hibernate nghiên cứu ZK framework khoản thời gian dài Chúng áp dụng thành công ZK framework xây dựng Website tin tức Những chức mà chúng tơi hồn thiện được: Tìm kiếm Xem tin tức Xem tin tức liên quan Viết ý kiến phản hồi Viết tin tức Sửa tin tức chờ đăng Quản lý ý kiến phản hồi Quản lý thông tin tài khoản cá nhân Quản lý Biên tập viên 10 Quản lý tin tức chờ đăng 11 Quản lý chuyên mục 12 Quản lý tin tức đăng 13 Quản lý người dùng 14 Quản lý chức 15 Quản lý giao diện GVHD: Lê Phi Hùng 73 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức 16 Quản lý vai trò 17 Quản lý ngơn ngữ Bên cạnh chúng tơi có mặt hạn chế sau: Chưa hỗ trợ cho người viết thêm video audio vào viết Chưa tích hợp cơng nghệ RSS (Really Simple Syndication) Gửi tin cho bạn bè: người dùng click lên biểu tượng gửi tin cho bạn bè, form thông tin lên để người dùng gửi link viết xem tới người thân Chưa cho phép đưa tài liệu lên website để người dùng tải máy 5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN Phát triển website tin tức điện thoại di động dùng hệ điều hành Android Bổ sung thêm số chức như: - Website hỗ trợ cho người viết xem audio video - Tích hợp cơng nghệ RSS vào website tin tức - Thăm dò ý kiến bạn đọc, bảng tin thời tiết, bảng tin thị trường (chứng khốn, vàng…) - Hổ trợ thêm giao diện, ngơn ngữ - Website tin tức liên kết với trang Facebook, Twitter GVHD: Lê Phi Hùng 74 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chen - Henri, ZK - Ajax without JavaScript, Apress, 2008 [2] Staeuble- Markus, ZK Developer's Guide, Packt , 2008 [3] Van der Schyff - Andre, A look at MVC frameworks, ITWeb, 2009 [4] http://www.zkoss.org/ GVHD: Lê Phi Hùng 75 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương Website tin tức GVHD: Lê Phi Hùng 76 SVTH: Vĩnh, Thanh, Thương ... dựng Website tin tức Sau thời gian làm việc, xây dựng Website tin tức tương đối hoàn thiện với chức sau : - Tìm kiếm - Xem tin tức - Xem tin tức liên quan - Viết ý kiến phản hồi - Viết tin tức. .. báo tin tức o Diễn đàn dân trí: trang tin tức website cung cấp viết bạn đọc o English: trang tin tức website tiếng anh cung cấp báo, tin tức cho đọc giả người nước việt kiều o Tuần báo: trang website. .. Chúng khảo sát website tin tức nước nước rút đặc điểm ưu khuyết điểm website, từ xây dựng Website tin tức Đi vào tìm hiểu quy trình nghiệp vụ đưa chức cần thiết cho website tin tức Chúng tơi lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: WEBSITE TIN TỨC , WEBSITE TIN TỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay