2D1 7 1 2c39 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:25

Câu C  : x3  x  39 [2D1-7.1-2] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Cho đồ thị b � 10;10   C  qua điểm B  0; b  ? để tiếp tuyến A 17 B D 16 C Lời giải Đáp án A Phương pháp: +) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm hồnh độ số nguyên x0 : y  y '  x0   x  x0   y0 b  f  x0  +) Thay tọa độ điểm B vào phương trình tiếp tuyến, suy phương trình dạng tìm điều kiện b để phương trình nghiệm b  f  x0  +) Phương trình nghiệm đường thẳng y  b cắt đồ thị hàm số y  f  x0  y  f  x0  điểm Lập BBT đồ thị hàm số kết luận Cách giải: M  x0 ; x03  3x02  C  Phương trình tiếp tuyến dạng: y   3x0  x0   x  x0   x0  x0 Do tiếp tuyến qua điểm Để tiếp  0; b  � b   3x02  x0    x0   x03  3x02  2 x03  3x02  C  qua B  0; b  phương trình b  2 x03  3x02 nghiệm x 0� y 0 � y  2 x  x � y '  6 x  x  � � x 1� y 1 � Xét hàm số BBT: b 1 � � b0 Dựa vào BBT đồ thị hàm số suy PT nghiệm � b � 10;10  � b � 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 2;3; 4;5;6;7;8;9 � Với 17 giá trị nguyên m thỏa mãn yêu cầu bào toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 1 2c39 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 7 1 2c39 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay