2D1 6 143c33 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

2x 1 x  có đồ thị  C  Tìm tất Câu 33 [2D1-6.14-3] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Cho hàm số  C  hai điểm phân biệt A, B giá trị tham số m để đường thẳng d : y  x  m  cắt đồ thị cho AB  A m  �2 B m  �2 C m  10 �2 D m  10 �2 Lời giải Đáp án B 2x 1  xm2 Ta có x  với x �1 y � g  x   x   m  3 x  m   � � g  � m  5 m  3   m  1  �  � �� �� ��  C  hai điểm phân biệt �g  1 �0 �1   m  m  �0 m  5 � Đề d cắt uuu r A  x1 ; x1  m   B  x2 ; x2  m   � AB   x2  x1; x2  x1  Ta có , 2  16 �  m  3   m  1   x1  x2   x1x2 � AB  �  x1  x2   � � � � Vậy � m  5 � m  10m   � � m  5 � (thỏa mãn)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 143c33 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D1 6 143c33 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay