2D1 6 8 2c14 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

a Câu 14 [2D1-6.8-2] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Xác định để đường thẳng y = x + 2ax − x + ba điểm phân biệt a >1 a > a>2 A B C Lời giải Đáp án B Phương trình hồnh độ giao điểm đường thẳng đồ thị hàm số x = x + 2ax − x + = −2 x + ⇔ x3 + 2ax + x = ⇔   x + 2ax + = ( *) Để đường thẳng cắt đồ thị hàm số ba điểm phân biệt (*) ⇔ phương trình có nghiệm phân biệt khác ∆  ' = a −1 > ⇔ ⇔ a2 > ⇔ a > 0 + 2a.0 + ≠ y = −2 x + cắt đồ thị hàm số D a > −2 a≠0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 8 2c14 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D1 6 8 2c14 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay