2D1 6 7 3c319 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

Câu 31 [2D1-6.7-3] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Tìm m để bất phương trình x  x   m có nghiệm A m  3 B m  C m  3 Lời giải D m  Đáp án B x  x   m �  x  1  x    m  1  Bất PT: t  t   m  1   1 t  x   t �0  Đặt ta BPT ; Như tốn trở thành tìm m để BPT (1) có �     m  1  4m   � m  � � �� �m  4m  � t2  0 � nghiệm t �0 1 Như ta chọn Đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 7 3c319 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 6 7 3c319 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay