2D1 6 6 3c409 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

3 x  3x2   m  Câu 40 [2D1-6.6-3] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt A m  3 B m  C 3  m  D 3 �m �1 Lời giải Đáp án C x0 � f '  x   3x  x  3x  x   � f '  x   � � f  x   x  3x  x2 � Xét hàm số có Ta có bảng biến thiên f  x sau: f  x   x  x 1 Từ bảng biến thiên ta có bang biến thiên 3 sau x  3x  m  � x  3x   m Dựa bảng biến thiên ta thấy PT: có nghiệm phân biệt � 3  m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 6 3c409 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 6 6 3c409 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay