2D1 6 4 3c40 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

Câu 40 [2D1-6.4-3] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Biết đường thẳng y   3m  1 x  6m  cắt đồ thị hàm số y  x  3x  ba điểm phân biệt cho có giao điểm cách hai giao điểm lại Khi m thuộc khoảng đây? � 3� �3 � 1; � � � ;2� 1;0  0;1   � � A B C D �2 � Lời giải Đáp án A Giả thiết toán � điểm uốn đồ thị hàm số y  x  3x  thuộc đường thẳng Mặt khác U  1; 1 �d � 1  3m   6m  � m   1 m m thử lại thấy thỏa mãn nên giá trị cần tìm Với
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 4 3c40 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D1 6 4 3c40 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay