2D1 6 1 4c489 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:19

3 Câu 48 [2D1-6.1-4] (THPT NÔNG CỐNG - THANH HÓA - LẦN - 2018) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đạo y  f ' x hàm hàm số có đồ thị hình vẽ bên y  f  x Biết đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hồnh điểm có hồnh độ dương Hỏi đồ thị hàm số y  f  x cắt trục tung điểm có tung độ bao nhiêu? A B C D Lời giải Đáp án D Ta có y '  3ax  2bx  c +) Đồ thị hàm số f ' x qua gốc tọa độ � c  � 6a  2b  a � � ��  1; 1 � � 3a  2b  1 � � f ' x b  1 � +) Đồ thị hàm số có điểm cực trị f '  x   x2  2x f  x Vậy hàm số Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành nên có cực trị nằm trục f  x hồnh Các giá trị cực trị hàm số là: �f    d � � 4 d  � f  x �f      d    d 3 � điểm tiếp xúc có hồnh độ dương � cắt trục tung điểm có tung độ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 4c489 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 6 1 4c489 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay