2D1 6 1 2c19 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:18

Câu 19 [2D1-6.1-2] (THPT NÔNG CỐNG 1-THANHHOA-2018-L1) Đường thẳng  phương trình y  x  cắt đồ A x ;y thị hàm số y  x  x  hai điểm A B với tọa độ kí hiệu  A A  B  xB ; y B  xB  xA Tìm xB  yB ? A xB  yB  5 B xB  yB  D xB  yB  C xB  yB  2 Lời giải Đáp án A Hoành độ giao điểm đường thẳng  phương trình y  x  đồ thị hàm số y  x  x  x3  x   x  � x3  3x   �  x3  x    x    nghiệm PT: �  x  1  x  x    �  x  1  x    � x � 1, 2 Do xB  xA � xB  2 � yB   2    3 � xB  yB  2   3  5
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c19 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy , 2D1 6 1 2c19 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay