2D1 6 0 3c34 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

4 Câu 34 [2D1-6.0-3] (SGD THANH HÓA-2018-LẦN 1) Cho hàm số y  x  2mx  m (với m tham số thực) Tập tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cho cắt đường thẳng y  3 bốn điểm phân biệt,  a; b  (với có điểm có hồnh độ lớn ba điểm có hồnh độ nhỏ khoảng a, b ��, a, b phân số tối giản) Khi đó, 15ab nhận giá trị sau đây? A 95 B 95 C 63 D 63 Lời giải Đáp án B 2 Xét phương trình hồnh độ giao điểm 3  x  2mx  m Đặt x  t , t �0 Khi phương trình trở thành t  2mt  m    1 đặt f  t   t  2mt  m   1 có hai nghiệm thỏa mãn Để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  3 điểm phân biệt phương trình  t1  t2 hoành độ bốn giao điểm  t2   t1  t1  t2 � � t2  � t 1 Do đó, từ điều kiện toán suy � hay  t1    t2 �f    m3 � � 19 � 3m   � 3  m   �f  1  � � � � 9m  19  f    � Điều xãy � 19 b nên 15ab  95 Vậy a  3 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 0 3c34 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D1 6 0 3c34 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay