2D1 5 103c21 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

y  f  x Câu 21 [2D1-5.10-3] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) Cho hàm số liên tục K có đạo hàm f ' x  f ' x  f  x ? Đồ thị hàm số hình vẽ bên Tìm số điểm cực trị đồ thị hàm số A Đáp án B f ' x  C Lời giải B đổi dấu lần, suy đồ thị hàm số f  x có điểm cực trị D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 103c21 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 5 103c21 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay