2D1 5 4 3c32 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:14

Câu 32 [2D1-5.4-3] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG) Cho hàm số thị hình vẽ, a, b, c số nguyên Tính giá trị biểu thức T  a  3b  2c A T  9 B T  7 C T  12 Lời giải D T  10 Đáp án A Phương pháp: Dựa vào đường tiệm cận điểm qua đồ thị hàm số Cách giải: axb y x  c có đường TC Ð x  c � c  � c  1, TCN y  a � a  1 Đồ thị hàm số  0; 1 � 2  b � b  2c  c Đồ thị hàm số qua � T  a  3b  2c  1  3.2   1  9 y axb x  c có đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 4 3c32 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D1 5 4 3c32 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay